رشته بهداشت عمومی ورودی سال 95
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه        
یکشنبه        
دوشنبه  

بهداشت مادران و کودکان

(خانم فیروزآبادی)

بهداشت دهان و دندان

(آقای دکتر سینا خدادادی)

بهداشت مواد غذایی

(خانم فرهبد)

سه‌شنبه

پاتولوژی جغرافیای ایران

(آقای دانشی)

مصون سازی فعال و غیرفعال

(آقای دکتر صادقی)

اقتصاد بهداشت

(آقای دکتر حیدری)

تفسیر

(آقای میرحسینی)

چهارشنبه

تکنولوژی آموزشی

(آقای دکتر صادقی)

اقدامات بهداشتی و کمک‌های اولیه

(آقای زارع و آقای زیدآبادی)

 

بهداشت سالمندان

(آقای دکتر موقری)

پنج‌شنبه        

 

 

رشته بهداشت عمومی ورودی سال 96
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه        
یکشنبه  

بهداشت حرفه‌ای

(آقای کروژده)

دانش خانواده

(خانم یغمور)

تغذیه کاربردی

(خانم فرهبد)

دوشنبه

روش تحقیق

(خانم بلوردی و دکتر صادقی)

تغذیه کاربردی

(خانم فرهبد)

بهداشت روانی و اعتیاد

(خانم دکتر رضایی)

بهداشت محیط 3

(خانم هنرمند)

سه‌شنبه

روش تحقیق

(خانم بلوردی و دکتر صادقی)

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی

(آقای دکتر حیدری)

توان‌بخشی و رفاه اجتماعی

(خانم موسوی)

 
چهارشنبه  

زبان عمومی 2

(آقای دهداری)

فارماکولوژی

(خانم دکتر بشیری)

برنامه مبارزه با بیماری‌های واگیر

(آقای دکتر صادقی)

پنج‌شنبه        
جمعه تربیت‌بدنی 2      

 

  

رشته بهداشت عمومی ورودی سال 97
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه

 زبان عمومی1

(خانم محمدی)

بیوفیزیک

(خانم مصلی نژاد) 

میکروب‌شناسی 1

(آقای دکتر مردان شاه) 

 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

(آقای شهدادی)

یکشنبه

 بهداشت محیط 1

(آقای دهداری)

آمار حیاتی 1

(خانم بلوردی)

 

کلیات پزشکی و بهداشت

(آقای دکتر موقری)

دوشنبه

میکروب‌شناسی 1

(آقای دکتر مردان شاه) 

زبان عمومی 1

(خانم محمدی)

   
سه‌شنبه

اندیشه اسلامی 2

(آقای صادقی)

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

(آقای دانشی)

 

آموزش بهداشت و ارتباطات

(آقای دکتر صادقی)

چهارشنبه        
پنج‌شنبه        
جمعه تربیت‌بدنی 2      


 

منو

Template Design:Dima Group