آدرس : سیرجان خیابان ابن سینا مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)
شماره تماس : 034-42232052
نمابر : 034-42340626
کد پستی : 7818683333
شماره های داخلی قسمت های مختلف معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

واحد

داخلی

واحد

داخلی

فناوری اطلاعات (IT)

500

واحد تغذیه

527

رئیس دفتر آقای دکتر مسعودی

501

واحد پذیرش آموزش

528

معاون آموزش، تخقیقات وفرهنگی

502

واحد پذیرش آموزش

529

مدیر دانشجویی و فرهنگی

503

آقای دکترجعفری

530

بهداشت محیط

504

واحد پژوهش

532

کارگزینی

505

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

533

مدیر گروه مامایی

506

مدیرگروه پرستاری

535

رئیس اداره حسابداری

507

خانم بلوردی

541

کارشناس فرهنگی

508

نظام وظیفه آموزش

542

امور رفاهی

503

کارشناس فرهنگی

543

واحد تربیت بدنی

510

کارشناسان آموزش

544

حسابداری

512

مسئول آزمایشگاه ها

545

مدیر آموزش

513

آزمایشگاه کرونا

546

مسئول سما

514

امور اداری

547

دبیرخانه

515

حسابداری

548

خانم ستوده (EDC)

516

آزمایشگاه کرونا

550

مدیرگروه بهداشت حرفه ای

517

خانم صفی نژاد (پژوهشی)

551

آقای سرپوش (فیزیولوژی)

518

کمیته تحقیقات

554

خانم پور رمضانی

519

خانم مصلانژاد

556

خانم دکتر دهقانی

520

آقای دکتر حیدری

557

امور هیئت علمی

521

بایگانی آموزش

559

انباردار

522

کتابخانه

525

مدیر پژوهش

523

اداره خوابگاه ها

526

آموزش

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Template Design:Dima Group