عنوان  مسئول
آینده‌نگاری و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ الیاس حسین زاده
ﺣﺮﮐﺖ به‌سوی دانشگاه‌های ﻧﺴﻞ ﺳﻮم محمد گلپایگانی
آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر زینب نادری 
ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدی، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾت‌گرایی برنامه‌های آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ مجید امیری
آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻣﺄﻣﻮرﯾت‌گرایی، ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دانشگاه‌ها حمید جعفری 
اﻋﺘﻼی اﺧﻼق حرفه‌ای زهرا ایمانی
بین‌المللی ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ عباس دهداری
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ طاهر اکبری
ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ و آزمون‌های ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ محدثه بلوردی
اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ مؤسسات و بیمارستان‌های آﻣﻮزﺷﯽ زهرا ایزدآبادی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی منابع و زیرساخت‌های آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ علیرضا رفعتی
پایش و ارزیابی بسته‌های تحول و نوآوری  
Template Design:Dima Group