عنوان  مسئول شماره تماس
آینده‌نگاری و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ الیاس حسین زاده 09142496065
ﺣﺮﮐﺖ به‌سوی دانشگاه‌های ﻧﺴﻞ ﺳﻮم محمد گلپایگان 09138634714
آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر جواد کروژده 09159728097
ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدی، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾت‌گرایی برنامه‌های آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ مجید امیری 09173058349
آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻣﺄﻣﻮرﯾت‌گرایی، ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دانشگاه‌ها قاسم زارع 09132504370
اﻋﺘﻼی اﺧﻼق حرفه‌ای زهرا ایمانی 09131792297
بین‌المللی ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ عباس دهداری 09375997740
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ طاهر اکبری 09195530935
ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ و آزمون‌های ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ محدثه بلوردی 09134558149
اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ مؤسسات و بیمارستان‌های آﻣﻮزﺷﯽ زهرا ایزدآبادی 09132781949
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی منابع و زیرساخت‌های آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ علیرضا رفعتی 09131796243
پایش و ارزیابی بسته‌های تحول و نوآوری جواد کروژده 09159728097

منو

Template Design:Dima Group