مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به‌عنوان بخشی از ساختار تشکيلاتی حوزه معاونت آموزشی در جهت تحقق بخشيدن به اهداف محوله از سوی معاونت مأموریت‌های زير را به عهده دارد:

 

 - هدايت تحقيقات در زمينه آموزش علوم پزشکی

 - تلاش برای بهبود وضعيت آموزشی دانشگاه، دانشکده‌ها، مراکز، اساتيد و دانشجويان

 - توسعه مشارکتی آموزش علوم پزشکی

 - ارزيابی و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی

 - ارتقاء فرايندهای يادگيری و یاددهی

 - ﺁموزش اساتيد در به‌کارگیری تکنولوژی ﺁموزشی مناسب در فعالیت‌های ﺁموزشی

 - طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه‌های ﺁموزشی

 - کمک به تربيت نيروی انسانی کارآمد، دانش‌مدار و توانمند مبتنی بر نيازهای جامعه

 - ارتقای سطح علمی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌سازی اعضای هیئت‌علمی

 - ايجاد و ارتقای کيفی برنامه‌های آموزشی

 - ارتقای جايگاه دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای

Template Design:Dima Group