يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

ماده 1 (از آيين نامه ها)

شماره7360/دش تاريخ : 7/12/1386 تعريف: با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيطهاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره‌وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي، هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور تشكيل مي‌گردد. در اين آيين‌نامه، هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين هيأت‌هاي اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، به ترتيب و به اختصار « هيأت مركزي جذب وزارتين» و « هيأت‌هاي اجرائي جذب» ناميده مي‌شوند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

هيأت وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و دبيرخانه آن در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا هر مكاني كه دبيرخانه شوراي عالي تعيين مي‌نمايد، ايجاد مي‌شود.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

وظايف:
1ـ اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت‌هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه‌ها.
2ـ نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت‌علمي در تمامي سطوح.
3ـ بررسي و بازنگري كليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي به منظور پيشنهاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به جذب عضو هيأت علمي براي تصويب به شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي.
4ـ تعريف ساختار سازماني و شرح وظايف هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت‌هاي اجرائي جذب و ايجاد تعامل تعريف‌شده بين آنها.
5 ـ تدوين دوره‌هاي آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و نظارت بر حُسن انجام آن.
6 ـ برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي براي عناصر هيأت‌هاي اجرايي جذب.
7ـ رسيدگي به شكايات و ساير امور محوله از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
8 ـ بررسي گزارش عملكرد سالانة هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت‌هاي اجرايي جذب و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

اعضاء:
1ـ سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
2ـ دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
3ـ دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
4ـ دبير هيأت عالي گزينش كشور.
5 ـ نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.
6 ـ نماينده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي (با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي).
تبصره1ـ دبير هيأت مركزي جذب وزارتين حسب مورد به پيشنهاد وزراي مربوطه و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب مي‌گردد.
تبصره2ـ رئيس هيأت از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي و دبير آن در اولين جلسه از بين اعضا و يا خارج از آن توسط هيأت انتخاب مي‌گردد.
تبصره3ـ در موارد تساوي آراء ، رأي رئيس هيأت تعيين‌كنندة اعتبار يا عدم اعتبار مصوبات و تصميمات خواهدبود.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

رعايت موارد زير در تنظيم دستورالعمل اجرايي الزامي مي‌باشد.
1ـ استخدام هيأت علمي بر مبناي نياز دانشگاه و از طريق فراخوان عمومي و ابتدا به صورت پيماني انجام مي‌گيرد.
2ـ اولين مرجع رسيدگي به صلاحيت متقاضيان استخدام هيأت علمي، هيأت اجرائي جذب مي‌باشد و اين حق قابل تفويض به واحدهاي ديگر نبوده و تأييد نهايي استخدام به عهده هيأت مركزي جذب وزارتين مي‌باشد.
3ـ صلاحيت اعضاي هيأتعلمي و مدرسين حق‌التدريس و قراردادي بايد در هيأت‌اجرائي جذب مورد ارزيابي قرار گيرد.
4ـ هيأت‌هاي اجرائي جذب در تمام مراحل قبل از صدور حكم رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي، مسئوليت نظارت بر عملكرد آنها را بر عهده داشته و در صورت احراز عدم صلاحيت مي‌توانند از ادامه فعاليت آنان جلوگيري نمايند.
5 ـ شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي در رشته‌هاي الهيات، معارف اسلامي، علوم انساني و هنر به تصويب شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي خواهدرسيد.
6 ـ بكارگيري مدرسان يا محققان يا افرادي كه جهت انجام خدمات قانوني و خدمات مورد تعهد (قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، بورسيه‌ها، ضريب K و ......) در دانشگاه‌ها حداكثر براي يك دوره به صورت قراردادي و در ادامه در چارچوب اين آئين‌نامه خواهدبود.
7ـ اين آئين‌نامه حاكم بر آئين‌نامه‌هاي هيأت‌هاي مميزه اعضاء هيأت علمي مي‌باشد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

رسيدگي به تخلفات: هيأت عالي جذب مسئول نظارت بر عملكرد هيأت‌هاي مركزي جذب و هيأت‌هاي اجرايي جذب در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي بوده و مرجع رسيدگي به شكايات دريافتي از عملكرد هيأت‌هاي اجرائي در زمينه تخلفات، تندروي، مسامحه‌كاري و اعمال تبعيض در بررسي پرونده‌ها مي‌باشد. تصميمات هيأت عالي نظر نهايي تلقي شده و براي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي لازم‌الاتباع خواهدبود.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

اين آئين‌نامه مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب آن، كليه هيأت‌هاي مربوطه به گزينش استاد به هيأت‌هاي جذب تغيير عنوان مي‌يابد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

Template Design:Dima Group