شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

مقدمه (از آيين نامه ها)

با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي و آشنايي آنها با دانش نوين بشري در عرصه هاي علوم پزشكي و انتقال آن به مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، اين آئين نامه تدوين گرديد. اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي كشور(كه در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي شوند) مي توانند طبق ضوابط مندرج در آئين نامه از دوره فرصت مطالعاتي(كه در اين آئين نامه دوره ناميده مي شود) استفاده نمايند.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

استادان، دانشياران و استادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي دانشگاه ها مي توانند از اين دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر 12 ماه استفاده نمايند.
تبصره 1- استفاده از دوره صرفا بصورت پيوسته و متداوم در خارج از كشور به ازاء حداقل 5 سال خدمت مداوم تمام وقت جهت هر نوبت براي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، شهيد بهشتي ، ايران، اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز ومشهد وچهار سال يكبار براي ساير دانشگاه ها خواهد بود.
تبصره 2- استفاده از اين دوره بصورت متداوم و يا متناوب در داخل كشور به ازاء حداقل چهارسال خدمت مي باشد.
تبصره 3- استفاده مربيان و اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي صرفا از دوره فرصت مطالعاتي در داخل كشور، برابرمفاد اين آئين نامه بلامانع است.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

استفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در موارد 1، 2، 3 آئين نامه ارتقاءاعضاء هيات علمي و ديگر فعاليتها و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده از آخرين دوره فرصت مطالعاتي( يا تاريخ استخدام رسمي آزمايشي براي كسانيكه از اين دوره استفاده ننموده اند) بشرح زير خواهد بود.
تبصره 1- در هر سال حداكثر ده درصد اعضاء هيئت علمي در هر دانشگاه مي توانند ازاين دوره استفاده نمايند.
تبصره 2- در صورتيكه تعداد واجدين شرايط استفاده از دوره بيش از حدنصاب تعيين شده باشد، انتخاب متقاضيان براساس تعيين اولويت برمبناي جمع امتياز كسب شده از موارد زير مي باشد:
الف – ارتباط دوره با فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در جهت رفع نيازهاي كشور(حداكثر 15 امتياز)
ب- ارتباط دوره با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع(حداكثر 15 امتياز)
ج- ميزان مشاركت متقاضي در هريك از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي – اجرايي برابر آئين نامه ارتقاء(حداكثر امتياز براي هر فعاليت 10 و جمعا حداكثر 30 امتياز به ازاء هر سال)
د- امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب به ازاء هر سال 10 امتياز
هـ ـ خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي، توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور بصورت ماموريت تمام وقت به ازاء هر سال كامل 15 امتياز

ماده 3 (از آيين نامه ها)

دانشگاه يا موسسه اي بعنوان موسسه ميزبان داخل يا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد تائيد دانشگاه محل خدمت عضو هيئت علمي بوده بنحوي كه متقاضي بتواند به پيشرفتهاي علمي، فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست، دست يابد.
تبصره 1- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، صلاحيت كشور و واحد ميزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتي مي بايست در مرحله اول به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و پس از اعلام مراتب توسط رئيس دانشگاه به معاون تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، در مرحله بعدي به تائيد كميته مربوط در حوزه معاونت ياد شده برسد. تبصره 2- شرايط ميزباني دوره در داخل كشور به شرح ذيل مي باشد:
گروه ها و بخشهاي آموزشي دانشگاه ها يا مراكز پژوهشي كه از اين به بعد "واحد ميزبان" ناميده خواهند شد براي رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلي مي بايست داراي شرايط ذيل باشند: الف- تعداد محققان تمام وقت داراي درجه دكتراي تخصصي(ph.D) يا تخصص در رشته موردنظر مي بايست حداقل 5 نفر باشد.
ب- تعداد مقالات چاپ شده محققان واحد ميزبان در رشته موردنظر براي دوره فرصت مطالعاتي در مجلات معتبر در 5 سال اخير مي بايست حداقل 2 مقاله به ازاي هر محقق بوده و حداقل 20درصد آنها در مجلات خارجي چاپ شده باشد.
ج- تعداد طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته و يا در دست اجراي واحد ميزبان در رشته موردنظر در 5 سال گذشته حداقل 3 طرح باشد. د- واحد ميزبان مي بايست امكانات كافي جهت اجراي طرح موردنظر در دوره از جمله فضاي فيزيكي، تجهيزات پيشرفته و سيستم تداركاتي مناسب براي تهيه مواد و وسايل پژوهشي را دارا باشد.
هـ ـ هريك از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان در 5 سال گذشته(قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتي) مي بايست راهنمايي حداقل 3 پايان نامه دكتراي تخصصي(ph.D)، تخصص و يا فوق تخصص پزشكي را انجام داده باشند.
تبصره 3- بمنظور ارزيابي واحدها از نظر قابليت ميزباني برنامه دوره داخل كشور، "كميته تخصصي" تحت عنوان«ارزشيابي واحدهاي واجد شرايط جهت ميزباني دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور» مركب از اعضاي زير تشكيل خواهد شد:
الف – يكنفر به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري كه دبير كميته نيز خواهد بود.
ب- حسب مورد، يكنفر از اعضاي هيئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاه ها
ج- حسب مورد، يكنفر از محققان واحد متقاضي ميزباني به انتخاب رئيس واحد
د- حسب مورد، دو نفر از محققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري
توضيح اينكه: 1- دبيرخانه بررسي درخواست متقاضيان براي ميزباني دوره فرصت مطالعاتي تحت نظر دبير كميته معاونت تحقيقات و فناوري تشكيل خواهد شد.
2- كليه درخواست هاي متقاضيان جهت ميزباني مي بايست حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال از طريق رئيس دانشگاه به دبيرخانه كميته تخصصي ارسال گردد . كميته موظف است صلاحيت واحد متقاضي را بررسي و تا شروع سال تحصيلي بعد(مهرماه) نتيجه را به متقاضيان ميزباني و كليه دانشگا هها و مؤسسات علوم پزشكي كشور اعلام نمايد.
3- كميته تخصصي مي بايست هر 3 سال يكبار صلاحيت تائيد شده واحد ميزبان را مورد ارزشيابي مجدد قرار دهد.
4- در صورتي كه واحدي جهت ميزباني اين دوره مورد تصويب كميته تخصصي ارزشيابي قرار گرفت، متقاضي پس انتخاب يكي از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان جهت راهنمايي انجام دوره به رئيس واحد معرفي خواهد شد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

درخواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور پس از كسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه و تائيد رئيس دانشكده ويا مؤسسه براي بررسي كارشناسي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح در شوراي پژوهشي جهت اخذ تصميم به رئيس دانشگاه اعلام مي گردد. رئيس دانشگاه در صورت موافقت با اعطاي دوره فرصت مطالعاتي بايد مراتب را جهت اقدامات لازم به معاونت تحقيقات و فناوري منعكس نمايد.
تبصره 1- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد و در اين مدت فقط از مقرري ارزي مربوط به هزينه زندگي و حق تكفل عائله مندي مي تواند استفاده نمايد.
تبصره 2- هزينه هاي بيمه درماني جهت متقاضي و اعضاي خانواده همراه وي براساس سقف تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح كشور(بانك مركزي) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نمايد. به منظور حسن اجراي اين تعهد، متقاضي مي بايست به ميزان دو برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتي دريافت دارد(مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعيين خواهد شد) تعهد بسپارد. چگونگي اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع مي باشد. متقاضي براي سپردن تعهد فوق به تشخيص دانشگاه ميتواند به يكي از دو روش زير با توجه به ساير مقررات اقدام نمايد : الف – سپردن وثيقه ملكي ب- سپردن ضمانت نامه معتبر كارمندي يا سپردن وجه نقد يا اوراق بهادار همانند سفته و بيمه نامه (به غير از چك).

ماده 6 (از آيين نامه ها)

اعضاء هيات علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهد كرد. دانشگاه متبوع موظف است هزينه رفت وبرگشت، هزينه عوارض گذرنامه وخروج از كشور آنها و خانواده شان(حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضي) را فقط يكبار در طول هر دوره پرداخت نمايد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده مي نمايند مطابق با آئين نامه ماموريتها توسط دانشگاه مبدا پرداخت خواهد شد واحد ميزبان حتي الامكان تسهيلات رفاهي نظير مسكن را براي اين اعضا فراهم خواهد نمود.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

در دوره داخل كشور هزينه رفت و برگشت متقاضي و خانواده وي(حداكثر 5نفر با احتساب متقاضي) يك بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبداء قابل پرداخت مي باشد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

لازم است دانشگاه ها اعتبارات لازم راجهت انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود در بودجه سالانه پيش بيني ومنظور نمايند.
تبصره 1- مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي و افراد خانواده همراه وي (5 نفر با احتساب متقاضي) با حقوق و مزاياي استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دريافت حق التحقيق از مؤسسه آموزشي محل طي دوره در خارج از كشور بلامانع مي باشد.
تبصره 2- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني(موضوع تبصره 2 ذيل ماده 4 اين آئين نامه) حداكثر به ميزان تعيين شده در دستورالعمل هاي مربوطه پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

در صورت وجود اعتبار تمام يا قسمتي از هزينه هاي لازم جهت اجراي طرح دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور از محل رديف متمركز مربوطه در معاونت تحقيقات و فناوري تامين و در اختيار واحد ميزبان قرار مي گيرد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل معيني كه در هنگام اعزام و در هنگام اعزام و در هر مورد تعيين خواهد گرديد(حداقل در فواصل زماني سه ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر 2 ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود در طول دوره رابه دانشگاه مربوطه تسليم نمايد.
تبصره 1- گزارش ادواري و نهايي دوره فرصت مطالعاتي بايستي مورد بررسي و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد. در صورت عدم تاييد شورا و يا در مواردي كه بهر دليل استفاده كننده از ارائه گزارش هاي يادشده استنكاف ورزيده باشد، از استفاده دوره هاي بعدي محروم خواهد شد. چنانچه گزارشهاي ادواري مورد تاييد شورا قرار نگرفت، دانشگاه مي تواند در صورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابلاغ نمايد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده كننده محسوب مي شود. تبصره 1- در مورد كساني كه گزارش آنها مورد تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار نگيرد، مدت دوره جزء خدمت استفاده كننده محسوب نخواهد شد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

عضو هيئت علمي هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور نمي تواند از مرخصي استفاده نمايد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

عضو هيات علمي در دوران استفاده ازدوره فرصت مطالعاتي داخل كشور علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص مي تواند از واحد ميزبان حق التحقيق و نيز حق التدريس در دوره هاي آموزشي شبانه دريافت نمايد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي(پس از آنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است) بعنوان يكبار استفاده از دوره براي وي محسوب مي گردد. تبصره 1- چنانچه متقاضي استفاده از دوره خارج از كشور بهردليل موفق به اخذ رواديد ورود به كشور ميزبان نگرديده و مراجعت نمايد، با احتساب شرايط ومدتي كه در خارج از كشور بوده، پرداخت حداكثر يكماه مقرري ارزي به وي بلامانع مي باشد. تبصره 2- در صورت انصراف، عدم توفيق در اخذ رواديد و يا نيمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دريافتي به بانك عامل اقدام نمايد. معاونت پژوهشي دانشگاه مسئول پيگيري اين امر مي باشد. تبصره 3- در صورتي كه عضو هيئت علمي پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفي ننمايد، غايب محسوب و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. تبصره 4- معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است هر 6 ماه يك بار گزارشات علمي حاصل از انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود رابا استفاده از شيوه هاي اطلاع رساني در اختيار ساير محققين كشور قراردهد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

رئيس دانشگاه يا مؤسسه واحد ميزبان(در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) مي بايست به صدور گواهينامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتي داخل براي استفاده كننده اقدام نمايد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

معاون پژوهشي دانشگاه موظف است اين آئين نامه را جهت اطلاع اعضاي هيئت علمي يه آنها ابلاغ نمايد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

نظارت برحسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد. اين آئين نامه به استناد ماده 5 اصلاحي پيوست شماره 6 آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور در يك مقدمه، 18 ماده و 18 تبصره در تاريخ 17/11/80 به تصويب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ مذكور لازم الاجرا مي باشد. آئين نامه قبلي و اصلاحيه هاي آن لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد.

Template Design:Dima Group