يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

تصويب نامه راجع به مستثني شدن فوق العاده ويژه هيئت علمي از كسور بازنشستگي

مصوبه (از آيين نامه ها)

متن قانون:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2808/1536/7 مورخ 3/3/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 تصويب نمود: فوق العاده ويژه هيئت علمي موضوع تصويب نامه شماره 54102/ت 31941 ه مورخ 15/10/1383 با توجه به بند (ب) قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه -مصوب 1374- مشمول كسور بازنشستگي بوده و از رقم حداكثر حقوق مستخدمين شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت كه هر سال تعيين مي شود مستثني مي باشد. معاون اول رئيس جمهور-محمدرضا عارف

Template Design:Dima Group