سه شنبه 7 تير 1401 | Tuesday 28 June 2022

 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  پزشکی عمومی ورودی 1400 » 

 

«برنامه حضوری رشته  پزشکی عمومی ورودی 1400 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  بهداشت عمومی ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  بهداشت عمومی ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  بهداشت عمومی ورودی 98 » 

 

«برنامه حضوری رشته  بهداشت عمومی ورودی 98 » 

 

 «برنامه غیر حضوری رشته  بهداشت عمومی ورودی 1400» 

 

«برنامه حضوری رشته  بهداشت عمومی ورودی 1400» 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  پرستاری ورودی 400»

 

«برنامه حضوری رشته  پرستاری ورودی 400»

 

«برنامه غیر حضوری رشته  پرستاری ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  پرستاری ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  پرستاری ورودی 98 »

 

«برنامه حضوری رشته  پرستاری ورودی 98 »

 

«برنامه غیر حضوری رشته  پرستاری ورودی 97 »

 

«برنامه حضوری رشته  پرستاری ورودی 97 »

 

«برنامه غیر حضوری رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 400 » 

 

«برنامه حضوری رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 400 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 98 » 

 

«برنامه حضوری رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 98 » 

 

«برنامه  رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 97 » 

  

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

 

غیر حضوری ورودی 98

 

حضوری ورودی 98

 

غیر حضوری ورودی 99

 

حضوری ورودی 99

 

غیر حضوری ورودی 400

 

حضوری ورودی 400

 

کارشناسی نا پیوسته بهداشت محیط

 

غیر حضوری مرتبط 99

 

حضوری مرتبط 99

 

غیر حضوری مرتبط1400

 

حضوری مرتبط1400

 

غیر حضوری نامرتبط 99

 

حضوری نامرتبط 99

 

غیر حضوری نامرتبط 1400 

 

حضوری نامرتبط 1400 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  هوشبری ورودی 98 » 

 

«برنامه حضوری رشته  هوشبری ورودی 98 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  هوشبری ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  هوشبری ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  هوشبری ورودی 400 »

 

«برنامه حضوری رشته  هوشبری ورودی 400 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 1400» 

 

«برنامه حضوری رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 1400» 

  

«برنامه غیر حضوری رشته  فوریت های پزشکی ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  فوریت های پزشکی ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  فوریت های پزشکی ورودی 400 » 

 

«برنامه حضوری رشته  فوریت های پزشکی ورودی 400 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  مامایی ورودی 99 » 

 

«برنامه حضوری رشته  مامایی ورودی 99 » 

 

«برنامه غیر حضوری رشته  مامایی ورودی 400» 

 

«برنامه حضوری رشته  مامایی ورودی 400» 

 

 

Template Design:Dima Group