شنبه 30 تير 1403 | Saturday 20 July 2024

 

 

برنامه کلاسی رشته پزشکی ورودی 1402

برنامه کلاسی رشته پزشکی ورودی 1401

برنامه کلاسی رشته پزشکی ورودی 1400

 

****************************

 

 برنامه کلاسی بهداشت حرفه ای 1402

برنامه کلاسی بهداشت حرفه ای 1401

برنامه کلاسی بهداشت حرفه ای 1400

برنامه کلاسی بهداشت حرفه ای 1399

 

*****************************

 

برنامه کلاسی بهداشت عمومی1402

برنامه کلاسی بهداشت عمومی 1401

برنامه کلاسی بهداشت عمومی1400

 

***************************** 

برنامه کلاسی فناوری اطلاعات 1402

 ******************************

 

برنامه کلاسی فوریت های پزشکی 1401

برنامه کلاسی فوریت های پزشکی 1400

 *******************************

 

برنامه کلاسی رشته هوشبری 1402

برنامه کلاسی رشته  هوشبری 1401

برنامه کلاسی رشنه هوشبری1400

برنامه کلاسی رشته هوشبری 1399

 *********************************

 

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته نامرتبط بهداشت محیط 1401

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مرتبط بهداشت محیط 1401

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مرتبط بهداشت محیط 1400

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته نامرتبط بهداشت محیط 1400

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته نامرتبط بهداشت محیط 1399

 *******************************

 

برنامه کلاسی کارشناشی پیوسته بهداشت محیط 1402

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 1401

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 1400

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 1399

 *******************************

 

برنامه کلاسی رشته پرستاری 1402

برنامه کلاسی رشته پرستاری 1401

برنامه کلاسی رشته پرستاری 1400

برنامه کلاسی رشته پرستاری 1399

 *******************************

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی 1400

برنامه کلاسی رشته مامایی1401

 ********************************

 

برنامه کلاسی رشته علوم آزمایشگاهی 1402

برنامه کلاسی رشته علوم آزمایشگاهی 1401

برنامه کلاسی رشته علوم آزمایشگاهی 1400

برنامه کلاسی رشته علوم آزمایشگاهی 1399

 *******************************

(برنامه طرح دوره ها)

 

Template Design:Dima Group