دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

 

«رشته  پزشکی عمومی ورودی 1400 » 

 

«رشته  بهداشت عمومی ورودی 99 » 

 

«رشته  بهداشت عمومی ورودی 98 » 

 

«رشته  بهداشت عمومی ورودی 1400» 

 

«رشته  پرستاری ورودی 400»

 

«رشته  پرستاری ورودی 99 » 

 

«رشته  پرستاری ورودی 98 »

 

«رشته  پرستاری ورودی 97 »

 

«رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 400 » 

 

«رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 99 » 

 

«رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 98 » 

 

«رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 97 » 

 

«رشته  فوریت های پزشکی ورودی 99 » 

 

«رشته  فوریت های پزشکی ورودی 98 » 

 

«کاروزی رشته  فوریت های پزشکی ورودی 98 » 

 

«کاروزی رشته  فوریت های پزشکی ورودی 99 » 

 

«رشته  مامایی ورودی 99 » 

 

«رشته  مامایی کار آموزی ورودی 98 » 

 

«رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 99 » 

 

«رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 1400» 

 

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

 

ورودی 98

 

ورودی 99

 

 

ورودی 400

 

 کارشناسی نا پیوسته بهداشت محیط

 

مرتبط 99

 

نامرتبط 99

 

«رشته  هوشبری ورودی 98 » 

 

«رشته  هوشبری ورودی 99 » 

 

«رشته  هوشبری ورودی 400 » 

Template Design:Dima Group