شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

 

 

«برنامه کلاسی رشته  پزشکی عمومی ورودی 1401 » 

 

«برنامه کلاسی رشته  پزشکی عمومی ورودی 1400 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  بهداشت عمومی ورودی 99 » 

 

«برنامه کلاسی رشته  بهداشت عمومی ورودی 1400» 

  

«برنامه کلاسی رشته  بهداشت عمومی ورودی 401 » 

 

«برنامه کلاسی رشته  پرستاری ورودی 401 »

    

«برنامه کلاسی رشته  پرستاری ورودی 400»

  

«برنامه کلاسی رشته  پرستاری ورودی 99 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  پرستاری ورودی 98 »

 

«برنامه کلاسی رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 401 » 

    

«برنامه کلاسی رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 400 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  علوم آزمایشگاهی ورودی 99 » 

  

«برنامه کلاسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 98 » 

   

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

  

ورودی 98

  

ورودی 99

  

ورودی 400

 

ورودی 401

 

کارشناسی نا پیوسته بهداشت محیط

  

مرتبط 99

  

مرتبط1400

  

نامرتبط 99

  

نامرتبط 1400 

  

«برنامه کلاسی رشته  هوشبری ورودی 98 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  هوشبری ورودی 99 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  هوشبری ورودی 400 » 

 

«برنامه کلاسی رشته  هوشبری ورودی 401 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 401 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  بهداشت حرفه ای ورودی 1400» 

   

«برنامه کلاسی رشته  فوریت های پزشکی ورودی 99 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  فوریت های پزشکی ورودی 400 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  مامایی ورودی 99 » 

  

«برنامه کلاسی رشته  مامایی ورودی 400» 

 

 

Template Design:Dima Group