دوشنبه 15 آذر 1400 | Monday 6 December 2021

 

سرکار خانم

زینب نادری

دکتری پرستاری

استادیار

رزومه

 

 

سرکار خانم

نعیمه پور رمضانی

 کارشناس ارشد پرستاری

مربی

رزومه

 

سرکار خانم

فاطمه محمود آبادی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

رزومه

سرکار خانم

مریم حاج محمدی کارشناس ارشد پرستاری

مربی

رزومه

 

 

Template Design:Dima Group