يكشنبه 7 خرداد 1402 | Sunday 28 May 2023

 

 

خانم نسرین صادقی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

رزومه

خانم معصومه کرمی

کارشناس ارشد ارگونومی

 

مربی

رزومه

 

 

 آقای سلمان فرحبخش

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

 

آقای قاسم زارع

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

آقای محمد باقر عاقبت بخیر

مربی

رزومه

 

 

 

 

Template Design:Dima Group