دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

 

 

خانم نسرین صادقی

مربی

رزومه

خانم مهندس معصومه کرمی

کارشناس ارشد ارگونومی

 

مربی

رزومه

 

 

 آقای مهندس سلمان فرحبخش

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

 

جناب آقای مهندس قاسم زارع

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

 

 

 

Template Design:Dima Group