دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

 

 

سرکار خانم مهندس معصومه کرمی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

 

سرکار خانم دکتر اسماء زارع

دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

 

استادیار

رزومه

 

 

جناب آقای مهندس سلمان فرحبخش

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

 

جناب آقای مهندس قاسم زارع

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

رزومه

 

 

 

 

Template Design:Dima Group