شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

 خانم زینب نادری

دکتری پرستاری

استادیار

رزومه

 

 

خانم نعیمه پور رمضانی

 کارشناس ارشد پرستاری

مربی

رزومه

 

خانم فاطمه محمود آبادی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

رزومه

خانم مریم حاج محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

رزومه

 

آقای مسعود دیانی

ارشد پرستاری

مربی

رزومه