جمعه 26 شهريور 1400 | Friday 17 September 2021

 

سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

جهت نیم سال اول به شرح جدول زیر فعال می باشد.

 

 

یکشنبه 5 اردیبهشت تا پنجشنبه 6 خرداد 1400

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدآ و بارگذاری مدارک

شنبه 8 خرداد تا  سه شنبه 18 خرداد 1400

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

چهارشنبه 19 خرداد تا  شنبه 19 تیر 1400

 

رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

یک شنبه 20 تیر تا پنج شنبه 31 تیر 1400

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

       

 

Template Design:Dima Group