دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

در تاریخ شنبه پنج تیرماه هزارو چهارصد جلسه مدیریت محترم آموزش و تحقیقات دانشکده با اعضا هیئت علمی جدید در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group