يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

 

سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

جهت نیم سال دوم سال تحصیلی 1401- 1402 به شرح جدول زیر فعال می باشد.

 

 

سه شنبه 17 آبان تا پنجشنبه 17 آذر 1401

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدأ و بارگذاری مدارک

شنبه 19  آذر تا  سه شنبه 29 آذر 1401

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

شنبه 3 دی تا  دوشنبه  12 دی  1401

 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

شنبه 13 دی تا پنجشنبه 22 دی 1401

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

شنبه 24  دی تا پنجشنبه 6  بهمن 1401

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

      

Template Design:Dima Group