شنبه 30 تير 1403 | Saturday 20 July 2024

 

 

آقای مجید حیدری جامع

بزرگی

 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار

 

رزومه 

 

خانم ام البنین آتش بهار

 

دکترای سیاستگذاری سلامت

استادیار

 

رزومه 

 

خانم سعیده یوسفی

 

دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

استادیار

 

رزومه 

 

زینب خادمی

 

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

مربی

 

رزومه

 

 

آقای مجتبی کیخا

 

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

مربی

 

رزومه 

 

خانم پرنیا ابولقاسمی نژاد

 

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

مربی

 

رزومه 

 

آقای محمد مقدسی امیری

 

دکتری آمار زیستی 

استادیار

 

رزومه

خانم فرزانه نیساری

 

کارشناس ارشد آمار زیستی

مربی

 

رزومه

 

 

 

Template Design:Dima Group