دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

 

 

جناب آقای مجید حیدری جامع بزرگی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار

رزومه 

 

سرکار خانم ام البنین آتش بهار

دکتری سیاستگذاری سلامت

استادیار

رزومه 

 

 

جناب آقای مجتبی کیخا

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

مربی

رزومه 

 

جناب آقای محمد  گلپایگانی

کارشناس ارشد آمار

مربی

رزومه 

 

جناب آقای محمد مقدسی امیری

دکتری آمار زیستی 

استادیار

رزومه

سرکار خانم فرزانه نیساری

کارشناس ارشد آمار زیستی

مربی

رزومه

سرکار خانم محدثه بلوردی

کارشناس ارشد آمار زیستی

 

مربی

رزومه

 

 

 

 

کارشناس گروه

خانم فائزه روح الامینی  

(کارشناس بهداشت عمومی)

 

تلفن: 03442234506

(داخلی 532)

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group