دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

 

 

جناب آقای مجید حیدری جامع بزرگی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار

رزومه 

 

سرکار خانم ام البنین آتش بهار

دکترای سیاستگذاری سلامت

استادیار

رزومه 

 

سرکار خانم سعیده یوسفی

دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

استادیار

رزومه 

 

خانم زینب خادمی

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

مربی

رزومه

 

 

جناب آقای مجتبی کیخا

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

مربی

رزومه 

 

جناب آقای محمد  گلپایگانی

کارشناس ارشد آمار

مربی

رزومه 

 

جناب آقای محمد مقدسی امیری

دکتری آمار زیستی 

استادیار

رزومه

سرکار خانم فرزانه نیساری

کارشناس ارشد آمار زیستی

مربی

رزومه

 

 

 

کارشناس گروه

خانم فائزه روح الامینی  

(کارشناس بهداشت عمومی)

 

تلفن: 03442234506

(داخلی 532)

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group