شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

 

 

آقای مجید حیدری جامع بزرگی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار

رزومه 

 

خانم ام البنین آتش بهار

دکترای سیاستگذاری سلامت

استادیار

رزومه 

 

خانم سعیده یوسفی

دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

استادیار

رزومه 

 

زینب خادمی

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

مربی

رزومه

 

 

آقای مجتبی کیخا

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

مربی

رزومه 

 

آقای محمد  گلپایگانی

کارشناس ارشد آمار

مربی

رزومه 

 

آقای محمد مقدسی امیری

دکتری آمار زیستی 

استادیار

رزومه

خانم فرزانه نیساری

کارشناس ارشد آمار زیستی

مربی

رزومه

 

 

 

کارشناس گروه

خانم فائزه روح الامینی  

(کارشناس بهداشت عمومی)

 

تلفن: 03442234506

(داخلی 532)

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group