شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

معرفی رشته بهداشت عمومی Public Health (B.S)

 بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است که هدف آن حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه است.
انسان از زمانی که توانست "پزشکی پیشگیری" را از "پزشکی درمان" جدا کند، در واقع اولین پایه های بهداشت عمومی را بنا نهاد. پس از آن و همگام با پیشرفت علوم بشری، رشته های تخصصی مختلف از بهداشت عمومی جدا شد. از این رو می توان کارشناسی بهداشت عمومی را پایه اصلی تمام رشته های منشعب از آن نظیر آموزش بهداشت، تغذیه، مدیریت بهداشتی، اقتصاد بهداشت و ... دانست.

 

تاریخچه گروه

گروه کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، فعالیت خود را در سال 1393 با20دانشجو درمقطع کارشناسی آغاز کرد. در حال حاضر این گروه در مقطع كارشناسی پیوسته دانشجو می‌پذیرد سیاست کلی گروه تربیت نیروی متخصص و کارامد با توانایی علمی کافی میباشد. طبیعتا بخشی از این نیاز از طریق واحد های درسی تحقق مییابد. در کنار آن ژورنال کلابهای گروه و کارگاههای آموزشی و کارهای عملی از قبیل انجام طرحهای تحقیقاتی با راهنمایی و مشاوره اساتید و همکاران محترم گروه از راهکار های دیگر برای افزایش سطح مهارتهای دانشجو میباشد.

 

  رسالت و برنامه راهبردی گروه

       رسالت رشته

 آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.

 

چشم انداز

 فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

 

اهداف

  1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.
  2. در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
  3. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی­ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.

 

Template Design:Dima Group