يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

اولویت های پژوهشی گروه بهداشت عمومی

 

- پیشگیری و کنترل بیماری کووید-19

- پیشگیری از سوانح- حوادث جاده ای(با توجه به موقعیت استراتژیک شهرستان)

- بررسی شیوع مصرف دخانیات (قلیان و سیگار) و عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف آن

- طراحی مداخلات جامعه محور برای پیشگیری و کنترل دخانیات و سوء مصرف مواد

- بررسی شیوع بیماری فشارخون در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع بیماری دیابت در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع سرطان ها در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع ریسک فاکتورهای بیمارهای غیرواگیر و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع بیماری کبد چرب در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش آن در پیشگیری از بیماری ایدز

- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش آن در پیشگیری از سوء مصرف مواد

- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش آن در پیشگیری از انحرافات اجتماعی

- حوادث ناشی از معادن و صنایع وابسته

Template Design:Dima Group