سه شنبه 7 تير 1401 | Tuesday 28 June 2022

 

آقای الیاس حسین زاده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 استادیار

رزومه

 

آقای نوید جمالی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

   

آقای امید مردانشاه

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

استادیار

رزومه

   
       
       

 خانم حدیث فتحی زاده

دکتری باکتری شناسی پزشکی

 

 

استادیار

رزومه

 
   

خانم سعیده نیکپور

استادیار

رزومه

   

آقای محمد صادق رازقی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

مربی

رزومه

   

 

 

آقای علی رضا رفعتی

کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

مربی

رزومه

 

 

آقای طاهر اکبری سعید

کارشناسی ارشد هماتولوژی

مربی

رزومه

 

 

آقای مرتضی صدوقی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

مربی

رزومه

 
     

 

 

مسئول آزمایشگاه ها  

سرکار خانم

فاطمه عزت خواه

 

تلفن تماس:

03442234513

داخلی 545

 

کارشناسان آزمایشگاه

 

سرکار خانم

مریم صاحب الزمانی

 آزمایشگاههای فیزیک،

ایمونولوژی وهماتولوژی

 

سرکار خانم

زهرا احمدی

آزمایشگاههای میکروب شناسی،

انگل شناسی و قارچ شناسی

 

سرکار خانم

لاله عزت آبادی

آزمایشگاههای بیوشیمی،

هورمون شناسی و شیمی

 

 

Template Design:Dima Group