يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

 

آقای الیاس حسین زاده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 استادیار

رزومه

 

آقای نوید جمالی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

   
       
       

 خانم حدیث فتحی زاده

دکتری باکتری شناسی پزشکی

 

 

استادیار

رزومه

 
   

آقای مرتضی صدوقی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

مربی

رزومه

 

خانم فاطمه عزت خواه

مربی

رزومه

   

 

 

Template Design:Dima Group