شنبه 30 تير 1403 | Saturday 20 July 2024

 

آقای آرش رفیعی نیا

 

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 

 

استادیار

 

رزومه 

 

 

آقای محمد علی اسمعیلی

دکتری تخصصی خونشناسی و بانک خون

استادیار

 

رزومه 

 

آقای الیاس حسین زاده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 استادیار

 

رزومه

آقای نوید جمالی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

استادیار

 

رزومه 

 

 خانم حدیث فتحی زاده

دکتری باکتری شناسی پزشکی

 

 

استادیار

 

رزومه

 
 

آقای مرتضی صدوقی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

مربی

 

رزومه

خانم فاطمه عزت خواه

مربی

 

رزومه

 

 

 

Template Design:Dima Group