شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 

 

خانم فاطمه محمدی

دکترای تخصصی علوم اعصاب

استادیار

 

رزومه

خانم نجمه صادقی

 دکترای فیزیولوژی پزشکی

استادیار

 

رزومه

 

 خانم مریم سعیدی نژاد

کارشناس ارشد آناتومی

 

مربی

 

رزومه

 

 آقای محمد امین سرپوش

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

مربی

 

رزومه

 

آقای مهران کمانی

دکتری تخصصی علوم تشریح

مربی

رزومه

 

آقای هادی بازیار

دکتری تخصصی علوم تغذیه

مربی

 

رزومه

 

خانم سعیده یوسفی

 

دکترای حشره شناسی

 

پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

استادیار

رزومه    

                                        

 

خانم سودابه اعتمادی 

 

دکتری انگل‌شناسی پزشکی

 
 
استادیار
 
 
            

آقای آرش رفیعی نیا

 

دکتری تخصصی

 

بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

                                                                                    

آقای محمد علی اسمعیلی

 

دکتری تخصصی 

 

خونشناسی و بانک خون

استادیار

رزومه 

 

آقای الیاس حسین زاده

 

دکتری تخصصی

 

بیوشیمی بالینی

 استادیار

رزومه

آقای نوید جمالی

 

دکتری تخصصی

 

بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

 

خانم فاطمه نوری

 

دکترای تخصصی

 

 فارماکولوژی پزشکی

استادیار 

رزومه

 

 

 

 خانم حدیث فتحی زاده

 

دکتری باکتری شناسی

 

پزشکی

 

 

استادیار

رزومه

 
 

آقای مرتضی صدوقی

 

کارشناسی ارشد انگل

 

شناسی پزشکی

مربی

رزومه

خانم فاطمه عزت خواه

 

مربی

 

رزومه

 

 

 

خانم فاطمه نوری

 

فارماکولوژی پزشکی

 

 

استادیار

 

رزومه

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group