يكشنبه 7 خرداد 1402 | Sunday 28 May 2023

 

 

 

خانم فاطمه محمدی

دکترای تخصصی علوم اعصاب

استادیار

رزومه

خانم نجمه صادقی

 دکترای فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

 خانم مریم سعیدی نژاد

کارشناس ارشد آناتومی

 

مربی

رزومه

 

 آقای محمد امین سرپوش

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

مربی

رزومه

 

آقای مهران کمانی

دکتری تخصصی علوم تشریح

مربی

رزومه

 

آقای هادی بازیار

دکتری تخصصی علوم تغذیه

مربی

رزومه

 

 

 

خانم سعیده یوسفی

دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

استادیار

رزومه 

   

خانم سودابه اعتمادی 

دکتری انگل‌شناسی پزشکی

استادیار
 
   

آقای آرش رفیعی نیا

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

   

                           

 

 

                       

آقای محمد علی اسمعیلی

دکتری تخصصی خونشناسی و بانک خون

استادیار

رزومه 

 

 

 

آقای الیاس حسین زاده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 استادیار

رزومه

 

آقای نوید جمالی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

   
       
       

 خانم حدیث فتحی زاده

دکتری باکتری شناسی پزشکی

 

 

استادیار

رزومه

 
   

آقای مرتضی صدوقی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

مربی

رزومه

 

خانم فاطمه عزت خواه

مربی

رزومه

   

 

 

Template Design:Dima Group