دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

سرکار خانم نجمه صادقی

 دکتری فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

جناب آقای محمدکریم آزادبخت

دکتری فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

 سرکار خانم مریم سعیدی نژاد

کارشناس ارشد آناتومی

 

مربی

رزومه

 

سرکار خانم راضیه مصلی نژاد

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

مربی

رزومه 

 

 جناب آقای محمد امین سرپوش

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

مربی

رزومه

 

Template Design:Dima Group