شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

اعضاء گروه

آقای علی آذری

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

استادیار

 

رزومه

 
 

آقای امیر ناصر علی بیگی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

 

رزومه

 مهسا طاهرگورابی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 

استادیار

 

رزومه

 

نفیسه شریفی

مهندسی بهداشت محیط  

مربی

 

رزومه 

 

خانم ساناز حمزه

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

 

رزومه 

 

 

 

Template Design:Dima Group