شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

 

اعضاء گروه

آقای علی آذری

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

استادیار

رزومه

 
 

آقای امیر ناصر علی بیگی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

رزومه

آقای عباس دهداری راد

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

آقای مجید امیری قرقانی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

خانم ساناز حمزه

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

 

 

 

Template Design:Dima Group