يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

 

اعضاء گروه

آقای علی آذری

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

استادیار

رزومه

 
 

آقای امیر ناصر علی بیگی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

رزومه

     
     

خانم ساناز حمزه

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

 

 

 

Template Design:Dima Group