شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 

لینک نظرسنجی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان

 

دانشجویان

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv49H_pkkn9IuOuU5yf9X74reO55TIYaLSjuFVa63pD52RLg/viewform?usp=pp_url

 

دانش آموختگان

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScliXrmg_ZOAFIVrtgWske6wNVe8nTVE59xIt5djrXFAFDOBA/viewform?usp=pp_url

 

 

گیرندگان خدمت و ذینفعان

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_alCf7S2mgnOO1FEf-YCpKLX4Pzs_0Bj3hpntK7dNkayS6Q/viewform?usp=pp_url

 

 

 

 

   
   
   

 

 

 

 

Template Design:Dima Group