شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

ترم اول

نام درس

دینامیک گازها و آئروسولها

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

شیمی عمومی (معدنی-آلی)

ریاضیات عمومی 1

فیزیک اختصاصی 1

فیزیولوژی و کالبدشناسی

اندیشه اسلامی 1

دانش خانواده و جمعیت

زبان پیش دانشگاهی

قوانین و مقررات آموزشی

 

ترم دوم

نام درس

ارگونومی شغلی 1

اخلاق اسلامی

شیمی تجزیه

ریاضیات عمومی 2

فیزیک اختصاصی2

تربیت بدنی 1

مکانیک سیالات

زبان انگلیسی عمومی

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و استانداردهای آن

 

ترم سوم

نام درس

ارگونومی شغلی 2

روشنایی در محیط کار

کلیات محیط زیست

برنامه نویسی کامپیوتر

مکانیک جامدات

ادبیات فارسی

تنشهای گرمایی و سرمایی در محیط کار

انقلاب اسلامی

روانشناسی صنعتی

ایمنی در عملیات عمرانی

 

ترم چهارم

نام درس

بیماریهای شغلی و اپیدمیولوژی آنها

تربیت بدنی2

ایمنی برق و ماشین آلات

بیوشیمی و اصول تغذیه

آمار زیستی

نقشه کشی صنعتی

ایمنی حریق و مواد شیمیایی

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

اندیشه اسلامی 2

ارزیابی ریسک 

ترم پنجم

نام درس

کارآموزی 1(کارگاه های مشمول قانون کار و بازدید گروهی(

کارآموزی 2(نحوه ارائه خدمات بهداشت و حرفه ای در بخش دولتی(

کارآموزی 3 )روش تحقیق)

کارآموزی 4 (سامانه اطلاعات جغرافیایی  ((GIS)

کارآموزی 5(فنون بازرسی در بهداشت حرفه ای و ایمنی کار(

کارآموزی 6 )نحوه ارتباط با صنعت)

کارآموزی 7 (کارگاه عمومی)

کارآموزی 8(قوانین و مقررات و مکاتبات اداری، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار(

مجموع (کارآموزی)

 

ترم ششم

نام درس

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک

مدیریت صنعتی

بهداشت پرتوها

مبانی کنترل آلودگی هوا

زبان تخصصی

کمکهای اولیه

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا (مدیریت و کاهش خطر در بلایا و حوادث)

روش تشکیل و مدیریت کمیته حفاظت فنی

 

 ترم هفتم

نام درس

یک درس از گروه تاریخ و تمدن اسلامی

طراحی تهویه صنعتی

ارتعاش در محیط کار

ارزیابی و مدیریت ریسک

سم شناسی شغلی

حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری

سیستمهای مدیریت ایمنی

صدا در محیط کار

تفسیر موضوعی قرآن

آموزش بهداشت

بهداشت حرفه ای در مشاغل خاص (بیمارستان،کارگاههای کوچک، کشاورزی و معدن) 

آمادگی ورود به صنعت و انجام مشاوره بهداشت حرفه ای

 

ترم هشتم

نام درس

کارآموزی 9 (اخلاق حرفه ای)

کارآموزی10(کامپیوتر و کاربرد آن در بهداشت حرفه ای)

کارآموزی11(کارآموزی فردی در یک صنعت خاص(

مجموع (کارآموزی در عرصه)

 

 

 

Template Design:Dima Group