شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 خانم زینب نادری

 

دکتری پرستاری

استادیار 

 

رزومه

 

 

خانم نعیمه پور رمضانی

 

 کارشناس ارشد پرستاری

مربی

 

رزومه

 

 

 

خانم فاطمه محمود آبادی

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

 

مربی

 

رزومه

 

 

 خانم طیبه ایلاقی نژاد

 

 

 

مربی 

 

رزومه 

         

آقای مسعود دیانی 

 

ارشد پرستاری

مربی

 

رزومه