شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 

آیین نامه ها فرآیند ها

فرم ها

 آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی وزارت فرآيند جذب اعضاي هیأت علمی پیمانی  فرم خام ارزیابی عملکرد سالانه اعضای محترم هیئت  علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان (دیماه 1401) 
ایین نامه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها   فرآيند جذب اعضاي هیأت علمی(متعهد خدمت دکترای فوق تخصصی بالینی )  فرم  تمام وقتی (حق محرومیت از مطب) و حق التدريس  اعضاء هیأت علمی
آیین_نامه ترفیع سالانه و رکود  فرآيند جذب اعضاي هیأت علمی(متعهد خدمت، ماده یک، طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، ضریب کا) فرم  حق التدريس  اعضاء غیر هیأت علمی
 شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی  فرآيند ارتقاء اعضاي هیأت علمی فرم جذب اعضای هیأت علمی
دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدریس و معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی  فرآیند بررسی فرم های حق التدریس اعضاء هیأت علمی فرم های آیین نامه ارتقاء مرتبه
 دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  فرآیند ترفیع پایه سالانه اعضای هیأت علمی  
     
Template Design:Dima Group