شنبه 30 تير 1403 | Saturday 20 July 2024

قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی در عرصه پرستاری

 

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزی سالمندان ۱ دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزی سالمندان 2 دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزی سالمندان 3 دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزی اصول و فنون دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

کارپوشه دانشجويان پرستاري در کارآموزي عرصه اورژانس، کودکان و مادران و نوزادان

 

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزی مدیریت پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

دفترچه ثبت فعالیت کارآموزی اورژانس دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

کارآموزی بخش مراقبت های ویژهICU

 

کارآموزی بخش مراقبت های ویژه ccu

 

برگه ارزشیابی کارآموزی بخش همودیالیز

 

دفترچه ثبت فعالیت کار آموزی بهداشت روان (روانپرستاری) دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

دفترچه ثبت فعالیت کار آموزی فارماکولوژی بالینی دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری

 

دفترچه راهنمای کارآموزی پرستاری مادران و نوزادان

Template Design:Dima Group